Regulamin

z dn. 23.10.2014 r. obowiązujący w
Przedsiębiorstwie Handlowo-Konsultingowym
Adam Mikołaj Świrski


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
b) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
c) bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
d) bilet dokument - upoważniający do przejazdu:
- na wskazanej trasie,
- w określonym terminie,
- za określoną cenę za przejazd,
- oznaczonej w nim osoby – w przypadku biletów miesięcznych.


II. PRZEWOŹNIK

2.1 Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) zrealizowania przewozu Pasażera w wyznaczone miejsce;
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi;
c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy.

2.2 Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera zgodnie z aktualnymi rozkładami jazdy na poszczególne linie.

2.3 Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

2.4 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj mogą powodować opóźnienia bądź niedogodności podczas przewozu.

2.5 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu i/lub zatrzymania biletu w sytuacji:
a) kiedy bilet jest nieczytelny (zniszczony, wyblakły itp.) co uniemożliwia odczytanie danych zawartych w treści biletu;
b) kiedy osoba weszła w jego posiadanie biletu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika;
c) kiedy osoba nie jest w stanie potwierdzić swojej tożsamości w celu weryfikacji danych, z informacjami zawartymi w treści biletu miesięcznego.

2.6 Prawo do kontroli biletów w autobusie posiadają kierujący oraz osoby upoważnione przez Przewoźnika.


III. PASAŻER

3.1 Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania ważnego biletu oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość Pasażera;
b) przechowywania biletu w sposób należyty, zapewniający czytelność biletu;
c) okazania przewoźnikowi ważnego biletu oraz dokumentu uprawniającego do ulgi;
d) stosowania się do poleceń kierowcy;

3.2 W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3.3 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. Podstawą do ubezpieczenia na czas przejazdu jest zakupiony bilet.

3.4 Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.


IV. BILET

4.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet.

4.2 Bilet jest wystawiony przez kierowcę bądź inną osobę upoważnioną przez przewoźnika w punkcie sprzedaży.

4.3 Rodzaje biletów:
a) bilet jednorazowy - jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
b) bilet miesięczny - jest to bilet upoważniający do przejazdu w jedną lub obie strony z określoną trasą TAM i/lub POWRÓT; bilet miesięczny jest biletem imiennym.
Przy zakupie biletu miesięcznego w dwie strony, przysługują łącznie dwa przejazdy w ciągu jednego dnia (TAM i POWRÓT), za każdy kolejny przejazd w ciągu jednego dnia (czyli ponad dwa przejazdy) należy zakupić bilet jednorazowy.
Bilet jest ważny w ciągu jednego miesiąca, licząc od pierwszego do ostatniego dnia tego m-ca na określonym odcinku trasy bilet.

4.4 Bilet miesięczny dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
- imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podroży,
- nazwę przewoźnika - sprzedawcy,
- kwotę opłaconą za bilet,
- przystanek początkowy i końcowy.

4.5 Zmiany w bilecie.
a) nie można odstępować biletu innym osobom;
b) wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu, niedopełnienie przez pasażera tej formalności spowodować może utratę ważności biletu.

4.6 Jakiekolwiek zniszczenie biletu (wyblaknięcie, zalanie, zgniecenie itp.) w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności.

4.7 Za stan biletu (czytelność itp.) odpowiada Pasażer.

4.8 Utracenie paragonu fiskalnego jest równoznaczne z utraceniem biletu. Jeżeli bilet zostanie zagubiony lub stanie się przedmiotem kradzieży, Pasażerowi nie przysługuje bezpłatny duplikat lub kopia.


V. OPŁATY DODATKOWE I MANIPULACYJNE

5.1 Przewoźnik bądź osoba upoważniona za posiadaniem uprawniającego identyfikatora, ma prawo do kontroli biletów oraz reakcji na stwierdzone nieprawidłowości wynikające z braku ważnego dokumentu przewozu osób, jakie przewiduje Prawo Przewozowe.

5.2 Z racji nieprawidłowości wynikających ze strony Pasażera, Przewoźnik ma prawo do pobrania opłaty dodatkowej, których wysokości wyszczególnione są poniżej:
a) 125,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
b) 100,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
c) 50,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
- rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
- rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;
d) 375,00 zł – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

5.3 Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez Przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 10% kwoty ustalonej w sposób określony w punkcie 5.2.

5.4 Istnieje dowolność sposobu zapłaty opłaty dodatkowej i manipulacyjnej, tj.:
- w formie gotówki u kierowcy w dniu zdarzenia;
- w formie przelewu na konto Przewoźnika w terminie 7 dni od daty wykroczenia.


VI. ZWROT BILETU

6.1 Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży w dniu, w którym bilet został zakupiony pod warunkiem, że:
a) blankiet biletu nie jest uszkodzony;
b) bilet jest w pełni czytelny;
c) nie posiada znaków użytkowania;
d) nie wykorzystano go od momentu zakupu (m.in. nie skorzystano z usługi przewozu na podstawie biletu, co do którego zachodzi zamiar jego zwrotu).

6.2 Nie podlegają zwrotowi należności za:
a) bilet nieczytelny;
b) zniszczony w stopniu uniemożliwiającym identyfikacje biletu;
c) bilet zagubiony, skradziony;
d) bilet niewykorzystany, po upływie terminu jego ważności.


VII. CENNIK

7.1 Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi pojazdów.

VIII. REKLAMACJE
8.1 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją przewozów należy kierować:
    listownie na adres przewoźnika:               
Przedsiębiorstwo Handlowo-Konsultingowe
Adam Mikołaj Świrski
pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
bądź pocztą elektroniczną na adres:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

8.2 Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

8.3 Przy szkodach, osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.

8.4 Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami);
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

9.2 Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem: 23.10.2014 r.


Jesteś tutaj: Home regulamin